Om oss

Det er grunneierforeningen som drifter Hemsedal Fiskeforening. Det er solgt fiskekort i Hemsil-vassdraget siden ca. 1965, og det var i etterkant av reguleringa at det fremkom et samarbeide mellom grunneierne. Det er kartlagt og fordelt totalt 142.928 meter strandlinje. Etter nye registreringer utført i 2001 er det kartlagt 187 hjemmelsinnehavere.
Nye vedtekter og grunneieravtaler ble utarbeidet og vedtatt på årsmøtet i 2002. Ved utgangen av 2006 har 180 grunneiere underskrevet sine avtaler.
Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i område for i fellesskap å forvalte fiskeressursene som en integrert del av ressursgrunnlaget i landbruksnæringen på en måte som skaper økte arbeids- og inntektsmuligheter og sikrer naturverdiene.

Laget skal i sitt arbeid sørge for:
- Forvalte lagets midler.
- En langsiktig forsvarlig ressursforvaltning.
- Å tilgodese medlemmenes interesse i innmark og utmark.
- Å tilgodese den øvrige befolknings rekreasjonsmessige interesser.
- Treffe tiltak til opphjelp og bevaring av fiskebestanden.
- Sørge for at beskatningen ikke blir større enn bestanden tilsier.
- Sørge for effektivt oppsyn.
- Tilkomst, oppmerking, parkering for å redusere ferdsel over dyrka mark.


Styret i Hemsedal fiskeforening 2016:
Stein Breie, leder
Olav Syversbråten, nestleder
Thorleif Hornet, styremedlem
Signe Lise Hovig Jordheim, styremedlem
Magne Thorset, styremedlem

Kontaktperson på vegne av styret:
Stein Breie
Telefon: 476 67 253 Epost: margarbo@online.no

Adresse til foreningen:

Hemsedal fiskeforening

v/leder Stein Breie

Seljevegen 16 

3560 Hemsedal

Telefon: 476 67 253

 

Fiskeoppsyn og informasjon om elva:

Erik Traa
Telefon: 903 66 508

Bjørn Håvelsen
Telefon: 971 80 350
Logo
Logoen er laget av Pål Rørby 2010.

 


Dokumenter:

Vedtekter 22.mars 2004

Driftsplan for Hemsilvassdraget 2007 - 2011

Etterundersøkelser av ørretbestanden i Hemsil (LFI,UiO 2002)